Profitabilnost (IBM SPSS, IBM TM1)

Javne usluge i transport

Koncept javne usluge je dvojak, on obuhvaća i tijela koja pružaju usluge i usluge od općeg interesa koja ta tijela pružaju. Postoje osnovna prava i principi o pružanju usluga korisnicima kao što je kontinuitet usluga, kvaliteta, sigurnost snabdjevenija, jednak pristup, prihvatljive cijene, socijala, kulturna i ekološka prihvatljivost. Jedan dio pružatelja javnih usluga otvaranjem tržišta podvrgnut je pravilima tržišne utakmice. Pojednostavljeno ako se npr. radi o komunalnom poduzeću koje je u rukama, primjerice grada, mora poštovati otvorene i konkurentne natječajne postupke javne nabave. Jednako tako, mora poštovati tržišne slobode i natjecanje, te biti u ravnopravnom položaju sa svojim konkurentima na tržištu komunalnih usluga. Otklon od primjene pravila treba biti iznimno mali i uvijek služiti samo zaštiti javnog interesa korisnika.

S Compingovim poslovnim modelom za upravljanje profitabilnošću javne usluge i transportna poduzeća će imati mogućnost predvidjeti jaz u performansama poslovanja moći će analizirati trenutne uvjete i moguće alternative. Na temelju dobivenih informacija biti će sposobni za operativno i financijsko upravljanje kao i za podešavanje i optimiziranje postignutih rezultata u odnosu na planove, ciljeve, resurse i troškove.